Slægten Vauvert

 

Slægten Vauvert nedstammer fra en meget gammel fransk adelsslægt, der kan føres tilbage i tiden til omkring året 1400 eller måske nogle år senere.

 

Slægten har nemlig i sin besiddelse nogle adelsbreve angående forfædrene fra hin tid, hvor Henri Dûchesne nævnes at have givet sine sønner et certifikat for at forevise kongen af Preussen, at de tilhører den franske adel. Sønnerne hed Pierre og Jean Dûchesne og ansøgte kongen af Preussen om at blive optaget i den preussiske hær.

 

Brevet er skrevet i Louis XI’s regering i året 1467. Ligeledes findes et certifikat som Henri Duchesne har fået af sin fader for at forevise kongen af Preussen hos hvem han for tiden tjener, påtegnet 22 December 1604, anerkendt igen 1634. Påtegnet igen for femte gang af Kinister og Præsident i kongens store råd Brautien.

 

Denne afrejste også på kongens befaling for at undersøge de adeliges rettigheder i Provinsen Poitou og han bevidner at Duchesne opretholder de adeliges rettigheder. Dateret 30 September 1667.

 

Den 16. februar bevidner Charles BonneAventure det samme. Ligevis bevidnes det den 18. December 1720. Til sidst er det påtegnet i Bremen 28 Juni 1738 af Jacob Brøyer Notarius Publicus.

 

Det er påtegnet 8 gange i løbet af 217 år.

 

Ved at læse igennem disse gamle adelsbreve og dokumenter finder man at den ældste der nævnes er:

 

A.1         Henri Duchesne, formodentlig født omkring 1425.

 

Der findes i optegnelserne intet om ham, uden at han har 2 sønner:

 

A.2         Pierre Duchesne og

B.2         Jean Duchesne.

 

Begge disse var officerer i den preussiske hær 1467. En af disses sønner var muligvis:

 

A.3         René Duchesne Sr. de Vauvert en Poitou.

Født omkring år 1500. Gift med Francoise Vergereon. De har 3 sønner:

 

A.4              Francois Duchesne Sr. de Vauvert

Væberer (levede 1586)  Gift med Antoinette Rocaigne 1556.

 

B.4              Louis Duchesne de Vauvert

 

C.4         Pontin Duchesne de Vauvert

 

A.5         René Duchesne Sr. de Vauvert født omkring 1560.

 

A.6         Henri Duchesne Sr. de Vauvert  født 1600.

 

Familien adledes i September 1667 og 1715. Våben: Tre gyldne egenødder (2 over og 1 under) i blåt felt. Han havde 2 sønner.

 

A.7         Louis Duchesne Sr. de Vauvert.

1.      gang gift med Renée Janere i 1637 og 2. gang med Anne Jouslard i 1640.

 

Våben: 3 gyldne skjold og en sølvhalvmåne i blåt felt. Eft. segl i familiens besiddelse.

 

A.8       Jean Duchesne Sr. de Vauvert formodentlig født omkring 1640 -1650. Gift med Elisabeth Chalmet de Poitau.

 

B.8              David Duchesne de Vauvert. Hans skæbne er ukendt.

 

Våben: 1 sort vingepar og 3 gyldne stjerner i sølv felt eller også: Overstykket forgyldt med 3 røde fembladede blomster (rosetter). Motto: "Consilis et virtuté", ved råd og ved tapperhed.  Denne familie boede ligesom sine forfædre i Poitou, tidligere provins i det sydvestlige Frankrig ved Atlanterhavet med hovedstad Poitier, omfattende de nuværende departementer Vienne, Deux-Sevres og Vendee. (Var i oltiden beboet af Piktaverne eller Piktonerne og blev erobret af Romerne. I det 5. århundrede efter Kristus blev Poitou besat af Vestgoterne, i 507 erobret af Frankerne. I det 8. århundrede kom Poitou til hertugerne af Quitanerne, Først i 1315 kom Poitou definitivt under den franske krone.

 

Det var på den tid, da det nantiske Edikt blev ophævet af Louis XIV, Frankrigs konge fra 1643-1715. Datoen da det blev ophævet var 22. oktober 1685.

Det nantiske Edikt bestod deri, at protestanterne (Hugenotterne) fik ligeberettigelse med katolikkerne.

 

Ophævelsen af dette Edikt bevirkede at 400.000 adelsmænd og borgere forlod deres fædreland. Adelen blev aldeles gjort afhængig af kongen og hoffet.

Det nantiske Edikt var oprettet af Henri IV d. 13 April 1598. (Han var Frankrigs konge fra 1589-1610).

 

Jean Duchesne Sr. de Vauvert havde 8 sønner og 7 af disse (den 8. blev tilbage i Frankrig) måtte på grund af dette forlade sit fædreland og bosatte sig senere i England, Italien og Tyskland.

 

Jean Duchesne Sr. de Vauvert og hans hustru var kommet ombord, men blev tilligemed deres kostbarheder taget i land igen. Sønnerne på 13 og 15 år (der skal have været skjult i et skab i kahytten), blev af kaptajnen på det danske skib ført til den danske dronning, der tog sig af dem og lod dem opdrage til officerer.

 

Dronningen hed Charlotte Amalie, (datter af landsgreve Vilhelm af Hessen Kassel) født 1650. Hun ægtede Kong Kristian V. af Danmark i 1667.

 

Dronningen var anset for at være en meget ædel kvinde. Hun døde 1714. I København købte hun det Palæ, hvor nu Kunstakademiet findes og som efter hende fik navnet Charlottenborg.

 

Den ene blev ansat ved de Holstenske tropper og om ham vides intet. Kun sagde en tysk læge, at da han i slutningen af det 18. århundrede forlod sit fødeland, levede der i det Hannoveranske en familie ved navn von Vauvert.

 

Den anden der hed Louis kom til Norge og er den Kaptajn Vauvert nævnt af Faye i hans værk: ("CARL den 12.de") der i 1716 i det Trondhjemske anførte et kompagni mod de Svenske. Ved Hoss skal han være blevet såret i læggen og kuglen der ikke blev udtaget, bevirkede i hans alderdom døden.

 

A.9  Louis Duchesne de Vauvert født ca. 1670, døde i Kristiania den 20.7.1754. Blev Major i det Trondhjemske den 3.11.1710, og Oberstløjtnant i Søndre Trondhjems Regiment den 24.12.1717.  Den 9.5.1729 Oberstløjtnant for 2. Akerhussiske Regiment. 1730 Regimentschef i Refsum. 1736 endnu Oberst (cfr. Laksegl i Rigsarkivet). 2.5.1740 Generalmajor. 1.1. 1743, ligeledes Generalmajor, gift med Anna Marie von Bahr født 1700, død i Saxegården Oslo 5.3.1751. (Datter af en tysk Kommandant).

 

Som Oberstløjtnant deltog Louis Duchesne de Vauvert i træfningen ved Steene Skandse 12.9.1718 under Svenskernes indfald i det Trondhjemske. Han kommanderede 400 mand udsendt til Ytterøen.

 

Den 22. oktober borttog han fra fjenden i Levanger en Tømmerflåde denne havde bygget så stor, at 50 mand kunne rummes derpå, at chargere og tillige at ro. Der blev på begge sider stærkt skudt med hane geværer, men af Vauvert’s folk fik ingen skade, men på fjendens side så man adskillige tumle på landet; alle de norske var på både udenfor.

 

Det 2. Tronhjemske Regiments uniform den tid: Soldaternes mundering: Røde kjoler med blå opslag; Landdragonerne udi bondeklæder; Akerhussiske bataljon: Hvide kjoler med grønne opslag.

 

Rigsarkivet: 2 Laksegl - et mærket 1731 og et andet 1736. Seglene fremstiller et ovalt skjold, glat felt med 3 egenødder. Det ene segl noget større forsynet med en egenød over hjelmen.

 

A.10 Christian Ulrik de Vauvert.

13.4.1739 Fændrik ved oberst Louis de Vauvert's regiment (2 Akerhussiske). 12.10.1742 Løjtnant af Solørske Kompagni. 25,9.1744 til Ullensaker Kompagni. 20.3.1748 ved 12. Kompagni. (Schlanb.) 8.3.1753 Kaptajn af Infanteriet.  14.11.1759 Chef for 10. Kompagni.  Begravet på Moss 20.11.1764.

 

B.10 Johan Ulrik de Vauvert. 

4.3.1737 Fændrik ved 2 Akerhussiske Reg. 27.12.1740 ved Slessiske Kompagni,  17.4.1741 Løjtnant ved Vingers Kompagni. 13.8.1747 Kaptajn og chef for Landeværns Kompagni. 16.2.1752 ved Drøbæk Kompagni. 7.7.1756 afsked. Gift med Marthe Magdalene Stub (1754).

 

C.10 Jacob Ludvig de Vauvert – Benzon, født 1725, død 13.1.1809.

Gift med Christine Sophie Nissen - Benzon til Skjersø stamgods ved Ebeltoft. Født 1734 død 3.3.1774,(datter af Generalmajor Christian Sigfrid Nissen til Skjersøgård + 1763). Havde titel af Oberst i Danmark og antog navnet Vauvert-Benzon for at blive stamherre til sin frues gods.

1 Datter: Frederikke Christiane Vauvert-Benzon, gift med ritmester Henrik Fischer til Quistrup.

 

D.10 Fredrik de Vauvert født 5.2.1730 i Trondhjem død 1790, i Porsgrund.  13.8.1747 Fændrik i det 2 Vestlandske Regiment. 17.7.1748 Sekondløjtnant.  9.11.1752 Premierløjtnant Karakter. 7.10.1754 Premierløjtnant af 2 Ryfylkerske Kompagni. 11.11.1761 Infanterikaptajns Karakter. 27.11.1765 virkelig Premierløjtnant.

Gift med Anna Magdalena Aagaard 20.5.1751. Hun var født i Stavanger 18.11.1729. død i Porsgrund 20.5.1799. (Datter af Købmand i Stavanger Johan Olsen Aagaard og hustru Anna Nielsdatter Godtzen. Familien Godtzen er af dansk oprindelse thi den første, der omtaltes af dette navn finder vi i en liden by i Jylland. Han hed Peder Godtzen. Hans søn Søfren Godtzen født 1599, død 1665, var borgmester i Stavanger og gift 1630 med Elisabeth Thrane født 1613, død 1684. Borgmesteren var tipoldefar af fru Fredrik Vauvert, idet hans datter Anna var gift Søren Skriver Kjeld Hansen, født 1614, gift 1650, død 1679. Fruen var født 1632 og død 1685. Søren skriverens datter, Anna Kjeldsdatter Montague, der var gift med en Niels Olsen fra Bergenhuslen i 1698, død 1739. Disses datter, der også hed Anna, gift med Johan Aagaard var fru Anna Vauverts forældre.

 

I fire slægtled finder vi, efter hinanden, navnet Anna.

 

Også Thraneslægten, hvorfra  borgmesterens frue nedstammede, var af en stor æt her i landet og vi finder hendes forfædre langt tilbage i tiden oppe i Sogn på en stor gård, der hed "Nios".

Manden, der boede der, hed Ivar og var formodentlig en gæv og rig storbonde, da han gik under navnet "Ivar på Nios". Hustruen hed Herborg Torbjørnsdatter.

 

Ivar og Herborg havde en søn, der hed Gaute Ivarsøn, hvis datter var gift med lagmand Niels Zansøn. Lagmanden var adelsmand og boede på en stor gård i et sogn der hed "Losne" og var af den store adelige "Losne-æt", der findes omtalt i dansk adels årbog for 1901, hvor familiens våben er afbildet. Dette er i blåt og hvidt og udmærket pænt. Lagmandens datter Magdalene blev gift med Christian Thrane, der var foged (f.1533 + 1600).

 

Denne havde en søn, der også hed Christian;

Han var borger og skibsreder og gift 1607 med Anna Jensdatter fra Køge. Disse var fru Borgmester Godtzens forældre.

 

Fra Anna Jensdatter Thrane, stammede altså navnet Anna nedover i slægten.

 

Fredrik de Vauvert og hustru havde 8 børn, hvoraf de 4 levede i 1782, (oplyser han i en ansøgning om, at han har stået 27 år i militær tjeneste, deraf de sidste 13 år som Kaptajn ved 1. Vesterlandske Nationale Infanteriregiment).

 

Af denne ansøgning erholder man også oplysning om, at han er født i Trondhjem 5.2.1730.  Blandt slægtens gamle papirer findes også nogle oplysninger og optegnelser, der er dateret København den 27. oktober 1777 og undertegnet: Underdanigst Anna de Vauvert født Aagaard.  Fruen opregner de forskellige steder, hvor hendes mand har ligget i garnison og foruden de forhennævnte er der nedskrevet:

 

"1759 kommanderet til Tunis på orlogsskibet "Fyen" som chef over en kommando af 100 soldater på ovenmeldte skib hvorfra han kom til København i garnison under Hr. Oberst van Gilses kommando.

1762 kommanderet til Holstein og lå i garnison i Rendsburg under Hr. Oberst Kossets kommando og samme år derfra til København igen for at garnisonere i citadellet Fredrikshavn under ovennævnte Obersts kommando.

l763 kommanderet tilbage med regimentet til Norge.

1766 den 1 Januar forflyttet som Kaptajn resorme til det Nordenfjelske gevorbne regiment i Kristiania.

1767 i Maj kommanderet med samme regiment til København garnison.

1768 i Maj med regimentet igen tilbage i Kristiania.

1769, 1 Maj bekommet Kompagni ved det Vestlandske regiment, hvormed han endnu står som næstældste Kaptajn.

Jeg blev gift 1750 med min mand Kaptajn de Vauvert og havde vi ude vores ægteskab haft 8 børn hvoraf de 4 endnu lever.

At vi uagtet den strengeste økonomi dog har måttet tilsætte alt hvad vi ejede og endda sat os i gæld; da vor indtægt aldrig har oversteget 1000 Rd. håber jeg indsees lettelig når det allergunstigst måtte behagtes.

At vi i de første 19 år af vort ægteskab ikke har haft udennaevnte gage at leve af og endelig at min mand som national Kaptajn udi de øvrige år når de sædvanlige skatte afgaves, ikke har haft mere end 200 Rd. årlig."

 

Kaptajn de Vauvert afgik med pension 1784 med 200 Rd. årlig af den almindelige militærkasse og fruen siden 1790 fik 10 Rd. af postkassen og 40 Rd. af den militære kasse. Hun var i sine sidste år meget sygelig.

 

Begge ligger begravede ved Gjerpen, thi de døde i den del af Porsgrund som kaldes Osebakken og som dengang sognede til Gjerpen. Gården, hvor de boede, er nu brændt for flere år siden, men den er opbygget igen på samme sted og ligger på ned-siden af storgaden, lidt på skrå nedenfor den nuværende Assurancegade.

 

6 børn:

 

A.11  Adolph de Vauvert, Korporal 1 1776 på Krigsskolen, men rømte derfra.

 

B.11   Anna Marie de Vauvert, døbt i Hørlands Præstegård (Jaderen)

8.10.1751 og + i Stavanger, ukendt hvilken dato og årstal. Hun blev gift i Stavanger 4.10.1774 med Arnt Olsen Hjelm, købmand i Stavanger og født i Skaare Praeste-gjaeld omkring 1738, + i Stavenger 21.1.1804. Disse havde f1ere børn, deriblandt sønnen Peder Pavels Hjelm, der var født i Stavanger 1781 og bosatte sig i Skien som Prokurator. Med sit kvikke og vittige hoved var han en af dem, der leverede politiske bidrag til Skiens første avis kaldet:

"Ugebladet for Skien og Omegn".

Han døde i Skien 1846. Han var gift med frøken Jensine Saxild, som også + derstids 1824 (?).  De havde 11 Børn hvoraf 6 døtre, som alle blev gift. Af sønnerne faldt den ældste (10 år gammel) i Fossen nær Skiens skole og fandtes igen nedenfor Klosterfossen. En anden + 4 år gammel og en + som dedioinsk kandidat. En søster af Pavels Hjelm var gift med David Monrad, disse havde en datter der hed Arntine Kristine f. 1814. Hun var lærerinde og + meget gl. på Skiens hospital. (David Monrad omkom på søen).

 

C.11      Magdalene Sophie de Vauvert + 10 år gammel på et institut i København, hvor hun holdtes af Dronningen Caroline Mathilde (1751-1775),  datter af Prinsen af Wales, Fredrik Ludvig, og blev kun 15 år gammel gift med den knapt 18 år gamle Konge Kristian den 7 af Danmark.

 

D.11      Dorthea Elisabeth de Vauvert, f. i nærheden af Stavanger 25.9.1754, + 22.4.1833 i Fredriksværn. Gift med Løjtnant i det Vesterlandske Regiment Kristien Fredrik Otto Wedel Bentzleben i 1790. Han døde efter kun 1 år og nogle måneders giftermål.

 

E 11      Louis de Vauvert  f. i nærheden af Stavanger 25.3.1759, + i Porsgrund 6.1.1826. Var først Skibskaptajn, men senere købmand i Porsgrund. Var 2 gange gift. 1. gang med Martha Holmsted Tobiesen (datter af præst Tobiesen i Hjertdal + 1793 og hustru Magdalene født Barfod, + 1820).

 

Martha de Vauvert, født Tobiesen, var født 1762, + 1805. Hun nedstammede på sin moders side på den adelige gamle danske slægt Barfod, hvis forfædre man kan følge langt op i tiden, helt til 1455. Jens Barfod blev adlet den 13. marts 1455 af Kristian I, på forbøn af sin svoger Hr. Tyge Terkelsen Kanik i Ribe. Han fik til våben en bar fod i blåt felt og på hjelmen 2 korslagte hvide og blå bøffelhorn.

Han boede på Sædding Storgaard; dette gods lå i Nørre Nebel Sogn, Jylland, en mil ind fra kysten i nærheden af Ribe, og var i familiens besiddelse til 1626.  Jens Barfod levede endnu i 1486. Sønnen Knud Barfod i Sædding var 1494-1502

herredsfoged i Vester Herred. Dennes søn var ligeledes herredsfoged i samme sogn efter sin fader. Han hed Jens Barfod efter sin bedstefader og var gift med en adelig frøken af de Stykkers fra Trostrup. Efter dennes søn Laurits Barfod til Sæddinge Gaard kommer Niels Barfod, sognepræst til samme sogn, hvor deres adelsgård lå (Nørre Nebel), hvor han + 17.2.1613.

 

Sognepræstens søn Laurits Nielsen Barfod var proviant-kommisær og gift med Kirsten Jensdatter Løwe f. 1618, + i Bjha 1698. Hun var da enke. Disses søn Niels Larsen Barfod var søofficer (født 1650, + 1730) og sendtes i 16 års alderen af Cort Adeler til Holland for at lære søvæsenet og kom hjem igen 1675, hvorefter han straks ansattes som Maaneds Løjtnant.  B's første togt var i dansk tjeneste med skibet "Oldenborg" til Østindien, hvor chefen Kaptajn Bøhr døde og hvorefter den 25 årige unge mand måtte føre skibet hjem. Året efter udnævntes han til chef for briggen "De 4 kronede liljer" med hvilket han deltog i slaget ved Øland under Niels Juel.

 

Niels Larsen Barfod udnævntes 1694 til Kommandørkaptajn og chef på orlogsskibet "Gyldenløve" i slaget på Køgebugt og chef på linieskibet "Justitis" på 86 kanoner. Han blev viceadmiral 1710, Admiral 1714 og + i København 1730. Han var 2 gange gift, først med Jannieke Jørgensdatter Wift. Admiralens søn Niels Barfod (f. 1696 + 1739) fødtes i København. Han gik i Aarhus skole, deponerede 1713, tog Théol. eksamen 1715 og udgav 1718 en latinsk disputats. Derpå drog han udenlands; opholdt sig en tid i Hamburg Leipsig og Jena, hvor han vendte sig til juridiske studier og holdt en disputats over samme.

 

Fra Tyskland drog han til Øreford, hvor han i det "Bodliganske bibliotek" fandt nogle fragmenter af kirkefædrene. Efter et kort ophold i Paris, kom han hjem til Danmark 1728  og blev kaldet til sognepræst i Kalundborg, hvor han forblev til han 1732 blev udnævnt til stiftspræst i Kristiania. Her + han 1739.  Han blev gift med Johanne Johansdatter Fischer (datter af Johan Fischer, Landsdommer over Lolland, og Marthe f. Brinek).  Han var da enkemand. (Stiftsprovst B. har selv på latin indført sit levnedsløb i Kristianias Biskoppers Ordenationsprotokol, der forefindes i Rigsarkivet).

 

Provstinde Johanne Barfod f. Fischer, var kun 16 år gl. da hun blev gift med provsten B.  Hun var kun 23 år gl. da hun blev enke efter ham og giftede sig senere med Rasmus Paludan, der var f. 1702.  Denne blev 1730 anden kapellan i Kristiania, 1740 provst på Møen og sognepræst i Stege, 1743 stiftsprovst i Kristiania.

 

Da Kong Fredrik V. 1749 på sin Norgesrejse var der blev Paludan benådet med Konsistorials Karakter og 1751, 3 December behagede allerhøjstbemeldte Konge at sætte ham på den ledige Bispestol i Kristisnia hvor han + 1762.   Paludan var 3 gange gift og Provstinde Barfod var hans anden hustru. Også fru Provstinde Barfod's mor Martha Fischer født Brink var gift 2 gange. 1711, kun 15 år gl. ægtede hun sin første mand og blev enke 1718, 22 år gl.  To år efter giftede hun sig med Fredrik Holmsted Tobiesen, den tid bogholder ved det kongelige Ostindiske Kompagni. Han avancerede senere til Etatsråd.  (Efter denne sin oldemor var Fru Louis de Vauvert opkaldt.

 

Sognepræst Tobiesen i Hjaertdal var af en gammel Kristianiaslægt idet hans oldefar Tabias Kristensen var i den sidste halvdel af det 17 århundrede Stadskaptajn i Kristiania; hans frue ( ubekendt ) blev begravet der 1694.

Bedstefaderen Christian Tobiesen var toldinspektør sammesteds og blev 1690 gift med Marthe Klausdatter Reissager der + 1735.

Sognepræstens far Claudius Tobiesen f. 1695 i Kristiania var sognepræst i Tvedt og gift med en Frøken Mølmach. Hun

+ i Tvedt 1751.  Han var far til General Tobiesen Peder og farbror til Sørenskriver i Vestre Robygdelaget, Christian Tobiesen.

 

Da vi nu alligevel er så mange generationer tilbage i tiden, så vil vi gå endnu en generation tilbage, nemlig til fru Louis de Vauvert's tipoldeforældre, Magister, Provst og Sognepræst til Nikolaj Kirken i København Ivar Brink f. 1665 gift med Ambrosia Michalsen (hvis far var bosat i London). Ivar Brink var en meget lærd mand, der blandt andet forfattede en poetisk omskrivning af Hirsangen (1695 og oftere) og en salmesamling: "En kristens tanketoile" som har været en meget udbredt opbyggelses bog både i Danmark og Norge og er optrykt på ny i det 19 århundrede.  Herpå er Nadversalmen i Landstads salmebog (nr. 75) "Op sødeste sang" taget.  Ivar Brink måtte efter kongelig ordre følge som rejse præst og konfessionarius med Kong Fredrik IV på hans rejse til Italien 1708 hvorpå han år 1709 kom tilbage. Et par kammerjunkere af kongesuiten, som var kommet i forvejen og vilde måske søge en uforsigtig fornøjelse i at forskrække fru Brink, gik til hende, og da hun spurgte: "hvor bliver min mand af?" svarede de at han var død på hjemrejsen. Hun som i England var blevet gift med sin mand, og havde fulgt ham i et hende fremmed land og elskede ham overmåde inderlig, overgav sig nu straks til den voldsomste sorg; men da hendes mand i det samme selv personlig trådte ind af døren, forvandlede bedrøvelsen sig straks til den heftigste glæde, som havde den skrækkelige virkning tilfølge at hun en halv time derefter var død. Dette skete den 25 Juli 1709. Hun var mor til 3 døtre. (Hendes død meddelt i "Danske Jubellaerere" 2det bind, pag. 293/4).

 

Louis de Vauvert havde i sit første ægteskab 8 børn:

 

A.12      Fredrik de Vauvert f. 3.11.1785 + 20.5.1874. Lodsoldermand og havnefoged i Porsgrund. Gift med Charlotte Pontoppidan, f. 11.8.1784 + 2.10.1848. (Datter af professor og skifteprovst i Aalborg Johan Ludvig Kristian Pontoppidan. Hun var en søster af hans stedmoder).

 

4 børn:

 

A.13      Martha Louise de Vauvert døbt i Porsgrund 14.6.1812 + 17 år gl.

 

B.13      Henriethe Andrea de Vauvert f. 27.4.1813 + Juni 1852. Gift med Skibskaptajn Hans Jacob Baka. f. 1794. Senere med Niels A. Rasch  + 1.11.1905.

 

C.13      Magnine de Vauvert f. 9.12.1817 + 12.6.1891. Gift med Bernt Anker Boeka f. 22.1.1802 + 1862. Skibskaptajn. (Han omkom ved forlis).

 

D.13      Louis de Vauvert (Traag) f. 19.9.1819. + 9.1.1894. Gift med Marie Gurine Flick. f. 27.2.1817. + 31.3.1888.

Datter af styrmand Henrik Flick og hustru Karen Flick.)

 

7 børn:

 

A.14      Fredrik Charles Vauvert f. 25.11,1843. + 20.8.1891. Distriktslæge i Sogndal. Gift med Charlotte Dahl f. 21.11.? (Datter af Provst Johan Lausen Koren Dahl og hustru Johanne Edvardine Søegaard.)

 

B.14      Karen Henriette Vauvert f.15.3.1845.

 

C.14      Martha Louise Vauvert f. 13.12.1847. + 15.5.1902. gift med Mathias Mathiesen Vauvert f. 4.12.1841 + 14.7.1902 Konsul i Porsgrund og skibsreder. Søn af Købmand Niels Carl Barfod Vauvert og hustru Birgitte f. Johnsen.

 

8 Børn:

 

A.15      Niels Carl Barfoed Duchesne Vauvert f. 12.11.1868 + i Torda 5.2.1898.  Ingeniør.  Gift med Maren (Mariemeg) Clausen 12.1.1895. (Datter af Købmand Emil Clausen Arendal og hustru Maren, f. Schlambasch).

 

2 Børn:

 

A.16 Finn Duchesne Vauvert f. 1895

B.16 Helene Duchesne Vauvert f. 5.1.1897.

 

B.15      Marie Duchesne Vauvert f. 1.11.1871 + 31.7.1901

gift med Ingeniør Finn C. Knudsen, søn af stortingsmand og

skibsreder Jørg. Knudsen og hustru Marie f. Resch.

 

                    2 Børn:

 

a.16 Eivind Duchesne Knudsen f. 22.10.1896

b.16 Jørgen Christian Knudsen f. 31.5.1899

 

C.15 Birgithe Duchesne Vauvert f. 16.12.1879 + 31.1.1896

D.15 Louise Duchesne Vauvert f. 4.11.1875

E.15 Louis Duchesne Vauvert f. 5.7.1880   Ingeniør.

F.15 Anna Magdalene Duchesne Vauvert f. 14.1.1883

G.15 Mathilde Duchesne Vauvert f. 11.9.1884  gift med Fønnes R. Scheen f. 8.1.1884  Ingeniør, søn af pastor Carsten Henrik Scheen, Risør og hustru Zautze de Zouge.

H.15 Fredrik Duchesne Vauvert f. 26.10.1886.

 

D.14 Caroline Vauvert  + som liden

E.14 Caroline Vauvert f. 1.1.1850

F.14  Jørgen Traag Vauvert + som liden

G.14  Jørgen Traag Vauvert f. 17.7.1856 + 29.11.1897 gift  med Emma Winepress f. Marson f. 24.4.1855. Datter af William

Hine Marsom f. 1817 + 16.4.1877 og hustru Mary Marsom f. 3.3.1818 + 7.3.1908.

 

4 Børn:

A.15      Fredrik Vauvert f. 11.1.1882 + 22.2.1882

B.15      Ada Marie Vauvert f. 23.3.1884, gift med Herbert Ralph Garnett f. 15.7.1877.

 

2 Børn:

a.16      Herbert Arthur Garneth f. 12.8.1905

b.16      Sydney Ralph Garneth f. 25.10.1906

 

C.15      Sydney Marsom Vauvert f. 25.5.1887 + Oct. 1892

D.15      Louis Basil Duchesne Vauvert f. 2.8.1889 + 29.4.1893

 

B.12      Christen Tobiesen Vauvert + 5 år gammel

 

C.12      Johan Ludvig Vauvert + som liden

 

D.12      Paludan Vauvert + som liden

 

E.12      Christen Tobiesen Vauvert f. 25.12.1795 + 10.5.1871. gift med Karen Mathilde Aalborg f. 6.2.1797 + 1849. (Datter af Jacob Aalborg, dansk jurist på sorenskriver Nors's kontor på Tveten, og hustru Johanne Wrensted fra Brevig)  De boede på Stridsklev.

 

1 Søn:

A.13      Louis Vauvert f. 6.1.1829 + 13.1.1905.  Købmand og skibsreder i Porsgrund. Gift med Kathrine Wright f. 23.3.1838 på gården Bjørnetvedt i Eidanger. Gift på Bjørnetvedt 20.11.1856, ( datter af skibsfører senere proprietær Hans Holmboe Wright f. i Laurdal 24.1.1795 + på Bjørnetvedt i Eidanger 12.7.1859 og hustru Ingeborg Margrethe Høegh  f. i Brevig 14.10.1805 + på Bjørntvedt 21.5.1875.)

 

1 Søn:

A.14      Christen Vauvert f. i Porsgrund 17.10.1865 + 29.8.1867.

 

F.12      Niels Carl Barfoed Vauvert f. 12.10.1797 + Januar 1875. Købmand i Porsgrund. Gift med Birgitte f. Johansen f. 7.12.1801 + 1868.

5 Børn:

A.13      Anna Magdalene Vauvert + 14 år gl.

B.13      Louise Magnine Marthine Vauvert f. 5.7.1833. Bestyrerinde ved telefonen i Porsgrund.

C.13      Thora Nicoline Vauvert f. 1.10.1835 + 5.2.1887.

D.13      Niels Johnsen Vauvert f. 9.4.1837 + Februar 1886.

E.13      Mathias Mathiesen Vauvert (se side 8 under C.14) f. 4.12.1841 + 14.1.1902. Gift med Martha Louise Vauvert.

 

G.12      Anna Magdalena Vauvert f. 12.1.1799  + 1824. Gift med Jørgen Traag, Proprietær + 1857. Søn af skibsfører Christen Traag, der + i Langesund 31.3.1848, 81 år gl.

 

1 Barn:

a.13      Anna Magdalene Traag + 3 uger efter moderen 1824.

 

H.12      Marthe Louise Vauvert + som barn.

 

Louis de Vauvert havde i sit 2det ægteskab

 

6 Børn:

 

I.12      Marthe Holmsted Tobiesen Vauvert f. 8.11.1807 + 12.11.1861. Gift med Laudhandler Ole Johansen på land ved Stavanger.

 

2 Børn:

a.13    Louise Johansen + som liden

b.13    Magnine Johansen + som lide

 

K.12      Onse Marie Vauvert  + 4 år gl.

L.12      Dorthea Elisabeth Vauvert f. 3.7.1811 + 8.10.1893. Gift med Knut Gulmugden Smith 11.7.1842, f.4.3.1821 + 21.7.1895. Kontreadmiral. Søn af Michael Smith, Krigskommissær f. 16.3.1776 + 25.11.1849. Gift med Anna Catharine Gulmugden den 26.3.1816.

f. 9.9.1785 + 12.1877. Enke efter købmand i Bergen Jørgen Frøchen.

 

4 Børn:

a.13      Michael Smith, kgl. fuldmægtig  f. 18.3.1844. + 6.4.1903, gift med Camma Marie Christie f. 1.10.1847.

3 børn:

a.14      Rosa Elise Smith f. 15.10.1874 gift 31.3.1896 med trælasthandler Eyvind Melsom f. 15.12.1871. 

3 Børn:

a.15      Knud Gulmugden Smith Melsom f. 29.4.1897

b.15      Odd Melsom f. 6.4.1899

c.15      Leif Melsom f. 30.3.1905

b.14  Knut Smith f. 20.4.1876 student senere sømand.

c.14 Johan Carl Christie Smith f. 2.11.1872 + 20.12.1881.

b.13  Elise Kunigunde Smith f. 9.7.1848 + 7.9.1882.

c.13  Anna Smith f. 31.8.1850

d.13  Magnine Smith f. 27.4.1852.

 

M.12      Louis Vauvert f. 15.9.1812 + 22.4.1869, Skibskaptajn i Porsgrund. Gift med Jacobine Amalie Aalborg 7.12.1845. f. 10.8.1825, datter af skibskaptajn Jens Aalborg og Maren født Sølie.

 

2 børn.

 

A.13      Louis Magnus Vauvert f. 4.5.1850, Ejer af apotek og apoteker i Porsgrund. Gift med Regina f. Klem 4.10.1883, f. 24.6.1857, datter af Havnefoged Peder Klem og hustru Sophie Magdalene Levetzau Schafalitzky de Muckadel Klem (Kaldes og skrev sig Schaffa).

 

7 børn.

 

A.14      Pauline Fries Vauvert f. 24.7.1884  gift med. Cand. Jur, Emil Schreiner, søn af Rektor Emil Theodor Schreiner og hustru Gunhild Heiberg f. Wiborg.

B.14      Louise Duchesne Vauvert f. 22.9.1885

C.14      Sophie Magdalene Schafalitzky Vauvert f. 19.8.1886.

D.14      Signe Duchesne Vauvert f. 22.7.1887

E.14      Jacoba Vauvert f. 27.1.1890

F.14      Magna Regina Vauvert f. 31.12.1892 + 24.3.1893

G.14      Lief Vauvert f. 31.7.1900

 

B.13      Jens Marius Aalborg Vauvert f. 8.9.1851 + 14.10.1895. Købmand i Porsgrund.

 

N.12      Johan Ludvig Christian Vauvert f. 1.6.1814 + 21.10.1880. Engelsk Konsul og Købmand i Skien. 1ste gang gift med Thora Magna Theiste + 17.4.1856.

 

4 børn.

 

A.13      Jens Mogens Aalborg Theiste Vauvert f. 9.10.1849. Gift med Charlotte Lund fra Stavanger.

B.13      Louise Magnine Vauvert f. 15.5.1852, gift med Rangvald Steenstrup f. 8.11.1848, Sanitetskaptajn i marinen. Søn af Toldinspektør Herman Steenstrup f. 10.6.1812 og hustru Christine Margrethe f. Hasberg f. 4.12.1813.

C.13 Bertha Karin Mathilde Vauvert f. 4.12.1853

D.13      Thora Magna Vauvert f. 2.4.1856 + 1875

 

2den gang var Konsul Vauvert gift med sin svigerinde Ida Theiste f. 9.10.1833.

 

1 barn.

E.13      Marie Vauvert f. 1873.

 

Konsul Vauverts hustruer var døtre af Toldkasserer i Skien Jens Mogens Aalborg Theiste og hustru Marie f. Hagen.

 

O.12      Louise Magnine Vauvert f. 11.10.1816 + 17.3.1868.

Gift med Premierløjtnant Gabriel Ferdinand Hetting 6.11.1836. + 29.9.1857.

 

1 barn.

a.13      Magnine Ferdinanda Elise Hetting f. 4.9.1840, gift med Anton Terry, Overtoldbetjent i Tønsberg.(a.13  flere små søskende.)

 

F.11      Karen Sybille Barth Vauvert f. i København 27.11.1767 + i Fredriksvaern 31.5.1854. Gift med Auditør og Regiments kvartermester Fredrik Zimmer f. i København 1774 + i Fredriksvaern 1823.

 

6 børn.

 

a.12      Anna Margrethe Zimmer f. 23.11.1800 + 22. 1884, sygelig fra liden af. Boede i sine foraeldres hus i Fredriksvaern til Maj 1877 flyttede da til overtoldbetjent Terry i Tønsberg.

 

b.12      Johannes Zimmer f. 1807 + 1856. Værftsskriver i Fredriksvaern. Gift med Johanne Sørine Hjorth f. 1815 + 1860 (børn)

 

c.12  Fredrikke Louise Dorthea Zimmer f. 1803 + 10 Mdr. gl.

d.12  Fredrikke Louise Dorthea Zimmer f. 1805 + som liden.

e.12  Abilgael Marie Zimmer f. 1807 + 1846.

 

f.12      Fredrik Anton Zimmer f. 1810, Statsfysikus i Fredriksvaeld, gift med Laura Fleischer f. 1811 + 1855   (børn).

 

E.10      Elisabeth Christine de Vauvert f. 25.12.1734. Nævnes som enke med flere børn efter Kaptajn David Gerhardt Sandberg (Christiansand) i et brev fra hende dateret 25.4.1760. Hun blev gift 8.1.1755 i Oslo. (fra Rigsarkivet).

 

F.10      Dorthea Marie de Vauvert, gift i Oslo 23.2.1746 med Kaptajn krigskommisær Johan Brøcker (+ omkring 1776) (Elisabeth Christine de Vauvert og Dorthea Marie de Vauvert var Generalmajor Louis Duchesne de Vauvert's døtre) (A.9 side 3).